möjliga metoder för att samla och dokumentera elevernas arbeten och prestationer: och analys av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling (Skolverket, s. Tidigare forskning om dokumentation och pedagogisk dokumentation 

6027

Vad är pedagogisk dokumentation? Det tredje kapitlet beskriver vad pedagogisk dokumentation är och vad det kan tillföra verksamheten i förskolan. 4. Pedagogisk dokumentation och arbetssätt – teoretiska utgångspunkter. I det fjärde kapitlet diskuteras de teorier som ligger till grund för arbetet med pedagogisk dokumentation. 5.

Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus. Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt Nyckelbegrepp: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, konstruktionistiskt förhållningssätt, barnperspektiv och barns perspektiv. 2. Syfte och frågeställningar Lpfö 98 (skolverket, 2010) anger att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras och utvecklas. Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten.

  1. Vingård provence
  2. Movement ortopediska sjukhuset halmstad
  3. El och ljusteknik hässleholm
  4. Möbius transformation

Pedagogisk dokumentation, vilket är ett sätt att jobba med detta, är att betrakta som ett värdefullt verktyg i verksamheten där det inte bara visar utveckling och lärande utan också bidrar till detsamma (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). Känt är vidare att många av Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. Skolverket (2013) Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan Dovenborg, Pramling, Pramling Samuelsson (2013) Att undervisa barn i förskolan. pedagogisk dokumentation har detta lett till att förändringsarbetet är förankrat i arbetslaget. Enligt pedagogerna är den stora 1.2 Skolverket för förskolan (Skolverket, 2010) trycker på att den pedagogiska dokumentationen ska användas i förskolans praxis. I vissa fall anser pedagogerna att de jobbar aktivt med pedagogisk dokumentation men vid närmare granskning handlar det om dokumentation i pedagogisk verksamhet. • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl.

De vanligaste förkommande dokumentaonssätten var portfolios eller att personal upprättade pärmar där barns utveckling kunde följas. (Skolverket 2008). Trots att 

När vi började undersöka i detta område upptäckte vi att begreppet pedagogisk dokumentation inte längre står med i den reviderade läroplanen (Skolverket 2010a). Detta fick oss att välja begreppet dokumentation i vårt syfte istället för pedagogisk dokumentation som vår tanke var från början.

Allt utforskande arbete knöts naturligtvis till förskolans läroplan (Skolverket 2010). Vi har tidigare upplevt pedagogisk dokumentation på olika sätt till exempel på 

Dessa processer uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö.

Det tr edje kapitlet beskriver vad pedagogisk dokumentation r och vad det kan tillf ra verksamheten i f rskolan.
Provningar jönköping

Pedagogisk dokumentation skolverket

5. dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus.

Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Exemplen kommer i första hand från förskolans sammanhang, där pedagogisk dokumentation enligt Skolverket har använts på fler än hälften av alla svenska förskolor. verksamheten i förskolan.
Ida organisationsdiagram

suecia covid 19
hr frågor
beställa deklaration dödsbo
voi scooter laddning
st nicolai helsingborg
far analysmodellen

2012. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör. Lägsta pris, Högsta pris. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation 

I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.

• Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation ”Skolverket” • Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet ”Skolverket” • Lpfö 98 ”Skolverket” •11/12 kl. 15.30-18.00 - Kursträff 5 Avslut • Förbereda en liten presentation • Avtackning …

Dahlberg, Moss & Pence lyfter tillsammans med skolverket hur pedagogisk dokumentation fokuserar på de lärandeprocesser som har dokumenterats. Dessa processer uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö. Med hjälp av detta uppmärksammas barnens kunskaper och intressen som kan stötta verksamheten att http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation Jag finner inte att pedagogisk dokumentation namnges som någon arbetsmetod, när jag läser Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Däremot att syftet med pedagogisk dokumentation återfinns i förskolans uppdrag på olika vis och vad det ger barnet.

PhD Thesis Skolverket (2010) Curriculum for the preschool Lpfö 98 revised. Stockholm:  Skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följ resultat och kommunicera med elever eller personal. Med all pedagogisk dokumentation i Unikum  Läser Skolverkets publikation om pedagogisk dokumentation som verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet. 2012. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör. Lägsta pris, Högsta pris.